News :
Home / Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Προοίμιο

Σας καλωσορίζουμε στα πληρέστερα ηλεκτρονικά περιοδικά για τα κατοικίδια DogWay.gr και CatWay.gr. Αξιοποιώντας την πολυετή πείρα μας στο χώρο του κατοικίδιου, της διαδικτυακής διαφήμισης και του ηλεκτρονικού εμπορίου, παρέχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες ενημέρωσης, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών επιχειρηματιών/εμπόρων, αντιπρόσωπων και παραγωγών ειδών για το κατοικίδιο σε ειδικές εκπτωτικές τιμές, σύμφωνα τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω, τους οποίους ο χρήστης/μέλος με την πρόσβαση, περιήγηση και την χρήση της ως άνω ιστοσελίδας αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

Η εταιρεία διαρκώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα τροποποιεί ελεύθερα και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών/μελών. Οι τροποποιήσεις αυτές δεσμεύουν τον χρήστη/μέλος, με την προϋπόθεση, ότι θα αναρτώνται διαδικτυακά και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Επιπλέον, η Εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Συνεπώς, συστήνεται στους χρήστες/μέλη να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

Έννοιες/Ορισμοί

«Εταιρεία»: το DogWay.gr και CatWay.gr,

«Προμηθευτής»: κάθε τρίτος, ο οποίος χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα της Εταιρίας προκειμένου να διαθέσει/πωλήσει/προωθήσει τα προϊόντα/υπηρεσίες του σε ειδικές εκπτωτικές τιμές στους χρήστες/μέλη της ιστοσελίδας (έμπορος, παραγωγός, αντιπρόσωπος),

«Χρήστης/μέλος»: ο συμμετέχων στο forum και στη διαδικασία για την αγορά των προϊόντων/υπηρεσιών που αναρτώνται στην παρούσα από τους Προμηθευτές,

«Ιστοσελίδα» : η παρούσα ιστοσελίδα «DogWay.gr και CatWay.gr»,

«Αγορά»: αγορά Προϊόντος/Υπηρεσίας, ήτοι του εγγράφου που παρέχεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα μας στον Χρήστη/ Μέλος που προβαίνει σε αγορά, με το οποίο έγγραφο δύναται να παραλάβει από τον Επιχειρηματία/Έμπορο το προϊόν/υπηρεσία.

«Προσφορά»: η προσφορά προϊόντων/υπηρεσιών τρίτων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.

Υπηρεσίες

Η Εταιρία, ενεργώντας αποκλειστικά ως τρίτος-διαμεσολαβητής και χωρίς να φέρει σε οποιαδήποτε περίπτωση την ευθύνη ή την ιδιότητα του εμπόρου παρέχει τη δυνατότητα σε Προμηθευτές να προωθήσουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους στους χρήστες/μέλη της ιστοσελίδας σε ειδικές εκπτωτικές τιμές. Οι ως άνω ειδικές τιμές ισχύουν, σύμφωνα με τους όρους που αναρτούν στην εκάστοτε προσφορά τους οι Επιχειρηματίες/Έμποροι, ήτοι για το χρονικό διάστημα που οι τελευταίοι καθορίζουν, χωρίς να φέρει η εταιρεία οποιαδήποτε ευθύνη για την τήρηση των όρων αυτών από τους Προμηθευτές.

Διαδικασία

 1. Προκειμένου ο χρήστης/μέλος της ιστοσελίδας, να επωφεληθεί των ανωτέρω ειδικών προσφορών, μέχρι το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας αγοράς, και αν δεν το έχει πράξει ήδη, θα του ζητηθεί να εγγραφεί ως μέλος, δημιουργώντας τον προσωπικό του λογαριασμό, μέσω του οποίου θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί τις αγορές των ειδικών προσφορών που επιθυμεί. Ειδικότερα, ο επισκέπτης για να γίνει χρήστης/μέλος, υποβάλλει τα στοιχεία του, ονοματεπώνυμο, φύλο. Επιλέγει ένα όνομα (username/ e-mail) και έναν κωδικό πρόσβασης (password) και ανοίγει με τον τρόπο αυτό λογαριασμό. Μέσω του λογαριασμού αυτού μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας. Τέλος είναι δυνατόν να συλλέγονται πληροφορίες για στατιστικούς λόγους οι οποίες είναι αποσυνδεδεμένες από τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη/μέλους, επεξεργασία σύμφωνη με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με την εγγραφή του, ο χρήστης/μέλος δεσμεύεται στα πλαίσια των όρων του παρόντος.
 1. Ο χρήστης/μέλος που ενδιαφέρεται για κάποια από τις αναρτημένες στην ιστοσελίδα «προσφορές», για να προβεί σε αγορά θα πρέπει να συμπληρώσει την σελίδα «αγοράς» τα στοιχεία που του ζητούνται στα αντίστοιχα πεδία. Ο χρήστης/μέλος εγγυάται ότι όλα τα στοιχεία που παρέχονται από αυτόν είναι αληθή, πλήρη και ακριβή και ότι θα ενημερώνει αμελλητί την εταιρεία σε περίπτωση αλλαγών. Στην περίπτωση κατά την οποία το προϊόν/υπηρεσία είναι διαθέσιμα ο χρήστης/μέλος καλείται να συμπληρώσει ορθά τα αιτούμενα στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία. Επιλέγοντας ο τελευταίος την ένδειξη «Αγορά» θα χρεώνεται η πιστωτική του κάρτα στο όνομα της Εταιρείας και για λογαριασμό του Εμπόρου/Επιχείρησης με την αξία που αντιστοιχεί στο κάθε επιλεγμένο Προϊόν/Υπηρεσία. Η Προσφορά θα ισχύει, υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που θα αναφέρονται στη σελίδα της Προσφοράς, οι οποίες καθορίζονται από τον Προμηθευτή, όπως ενδεικτικά η διάρκεια ισχύος της Προσφοράς, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός αγορών(για τις ομαδικές αγορές), προκειμένου να ενεργοποιηθεί η Προσφορά, τα αποθέματα διάθεσης προϊόντων/υπηρεσιών κλπ.
 1. Στους χρήστες/μέλη που συμμετείχαν επιτυχώς στην Προσφορά θα διατίθενται κωδικός μέσω της ιστοσελίδας ηλεκτρονικά, τα οποία θα αντιστοιχούν στην αξία των προϊόντων της εκάστοτε Προσφοράς. Για την παραλαβή του προϊόντος/υπηρεσίας ο χρήστης/μέλος υποχρεούται να προσκομίσει το αντίστοιχο κωδικό στον Προμηθευτή, προκειμένου να παραλάβει από τον τελευταίο το προϊόν/υπηρεσία.
 1. 4. Ο χρήστης/μέλος πρέπει να γνωρίζει, ότι όταν επιλέξει την ένδειξη «Αγορά», επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η πληρωμή (πιστωτική κάρταVISA/MASTERCARD) και συμπληρώσει τα απαιτούμενα πεδία πληρωμής η Εταιρία:

δίνει εντολή στο όνομα και για λογαριασμό του Προμηθευτή για οριστική χρέωση της πιστωτικής κάρτας του χρήστη/μέλους με την αναγραφόμενη αξία του προϊόντος/υπηρεσίας αγοράς και παρέχει ηλεκτρονικά στους χρήστες/μέλη που συμμετείχαν επιτυχώς στην Προσφορά μέσω του email που έχουν δηλώσει τον κωδικό για τα προϊόντα/υπηρεσίες που αγοράστηκαν, στα οποία επισυνάπτονται οδηγίες για την παραλαβή ή αποστολή τους από τον Προμηθευτή.

Επίσης πρέπει να γνωρίζετε:

Α. Το νόμιμο παραστατικό στο οποίο θα περιέχεται η αξία του Προϊόντοπηρεσίας θα τιμολογείται απευθείας από τον Προμηθευτή προς τον Αγοραστή κατά την εξαργύρωση.

Β. Δικαιούχος του Προϊόντος είναι αποκλειστικά και μόνο ο Χρήστης/μέλος με τα στοιχεία του οποίου έγινε η αγορά. Για το λόγο αυτό κατά την εξαργύρωση ο κάτοχος του κωδικού οφείλει να προσκομίσει υποχρεωτικά και την αστυνομική του ταυτότητα/διαβατήριο, προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση στοιχείων.

Γ. Ο κωδικός έχει ημερομηνία λήξεως και ισχύει για όσο χρόνο αναγράφεται στο σώμα αυτού. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση και έκτοτε ο Χρήστης/μέλος ουδεμία απαίτηση ή αξίωση έχει έναντι του Προμηθευτή ή/και της Εταιρίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει κατά περίπτωση αίτημα του Χρήστη/μέλους, μόνο εφόσον έχει υποβληθεί εγγράφως (μέσω e-mail πατώντας εδώ) και αποκλειστικά εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την λήξη του κωδικού και να πιστώσει το αντίτιμο του κωδικού στο λογαριασμό του Χρήστη/μέλους προκειμένου να πραγματοποιήσει νέες αγορές. Η περίπτωση αυτή εξετάζεται από την Εταιρεία μόνο εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι η μη εξαργύρωση του κωδικού εντός της ημερομηνίας λήξης, οφείλεται στον Προμηθευτή που παρείχε την προσφορά του κωδικού. Η πίστωση, εφόσον γίνει, ισχύει για χρονικό διάστημα 12 μηνών, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αξιωθεί για τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο επιστροφή χρημάτων από τον Χρήστη/μέλος.

Δ. Ο κωδικός εξαργυρώνεται μόνο σε καταστήματα-έδρα ή στον διανομέα του Προμηθευτή και αφορά αποκλειστικά και μόνο το προϊόν/υπηρεσία που περιγράφεται στο σώμα αυτού.

Ε. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο Προμηθευτής δεν υποχρεούται να παρέχει χρηματικό αντάλλαγμα ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν/υπηρεσία εκτός από την αναγραφόμενα στο σώμα του κωδικού, που αγόρασε μέσω της αναρτημένης στην Ιστοσελίδα Προσφοράς.

Ζ. Ο Προμηθευτής ή/και η Εταιρία δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του κωδικού από τον Χρήστη/Μέλος.

ΣΤ. Κάθε απόπειρα εξαργύρωσης ενός κωδικού που δεν συνάδει με τους περιεχόμενους στο παρόν όρους και προϋποθέσεις μπορεί να καθιστά το κωδικό άκυρο κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας ή του Προμηθευτή,

Η. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η πώληση, η μεταπώληση ή η ανταλλαγή του κωδικού.

Υποχρεώσεις Προμηθευτή

Ο Προμηθευτής έχει αναλάβει την υποχρέωση να πωλεί προϊόντα/παρέχει υπηρεσίες υπό τους όρους που καθορίζει στην Προσφορά του σε όσους Χρήστες/μέλη έχουν εξασφαλίσει κωδικό και τα εμφανίζουν εμπροθέσμως και προσηκόντως σε αυτόν. Τα στοιχεία των Χρηστών/μελών που εξασφάλισαν κωδικό καθώς οι αντίστοιχοι κωδικοί τους αποστέλλονται στους Προμηθευτές από την Εταιρία. Κατόπιν αυτού ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει/προσφέρει προσηκόντως και αμελλητί το προϊόν/υπηρεσία στους ως άνω Χρήστες/μέλη και κατόχους κωδικών που θα περιλαμβάνονται στη λίστα που τους έχει αποσταλεί από την Εταιρεία, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη παροχή στους Χρήστες/μέλη και κατόχους κωδικών των αντίστοιχων Προϊόντων/υπηρεσιών και για την ποιότητα των τελευταίων είναι αποκλειστικά και μόνο οι Προμηθευτές καθώς η εταιρεία ενεργεί μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής. Οι πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες και τις προδιαγραφές των προϊόντων/υπηρεσιών δίδονται αποκλειστικά από τον εκάστοτε Προμηθευτή και ως εκ τούτου η Εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, για την αλήθεια ή μη των καταχωρημένων, σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχείων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Εταιρία δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων/υπηρεσιών, για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα καθώς και για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης αυτών στους Χρήστες/μέλη και κατόχους κωδικών.

Σε περίπτωση νομικής ή πραγματικής αδυναμίας του Προμηθευτή παράδοσης/παροχής του προϊόντος/υπηρεσίας η Εταιρία ουδεμία υποχρέωση ή ευθύνη διατηρεί έναντι αυτού του Χρήστη/μέλους ή κατόχου κωδικών.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο κάτοχος κωδικών, ως αγοραστής και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου -4- παρ.10 του Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση αγοράς του προϊόντος/υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα αγοράς του κωδικού, με έγγραφη κοινοποίηση (μέσω email πατώντας εδώ) του αιτήματός του προς την Εταιρία. Ακολούθως η Εταιρία θα επιστρέψει στον Αγοραστή τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του κωδικού κατόπιν επικοινωνίας και συνεννοήσεως μαζί του. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, ο δικαιούχος του κωδικού δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης και η Εταιρία δεν έχει πλέον καμία συναφή υποχρέωση απέναντι στον τελευταίο.

Σημείωση: Σε περίπτωση που οι λόγοι της ακύρωσης δεν βαραίνουν την Εταιρεία, ούτε τον Προμηθευτή και η επιστροφή των χρημάτων γίνεται μέσω τραπεζικού εμβάσματος, τα έξοδα επιβαρύνουν τον παραλήπτη/χρήστη.

Μετά το πέρας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης του κωδικού η Εταιρεία δεν θα προχωράει στην οποιαδήποτε ακύρωση ή πίστωση για μελλοντικές αγορές σε οποιοδήποτε αχρησιμοποίητο κωδικό.

Προσοχή: Σε περίπτωση αγοράς κωδικού με αντικαταβολή και χρήσης του δικαιώματος υπαναχώρησης από το μέλος, το ποσό που επιστρέφεται από την Εταιρεία στον χρήστη μέλος είναι το ποσό του κωδικού και σε καμία περίπτωση το ποσό που πληρώθηκε για την αποστολή του κωδικού με courier στο μέλος.

Τρόποι πληρωμής

Η Πληρωμή του προϊόντος/υπηρεσίας γίνεται μέσω Πιστωτικής Κάρτας VISA/MASTERCARD.

Περιγραφή μέσω πιστωτικής κάρτας

Η Εταιρεία, δεν αποθηκεύει αυτόματα τα καταχωρημένα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας με την οποία γίνεται η αγορά για μελλοντική χρήση, επομένως ο χρήστης/μέλος πρέπει να επανεισάγει τα στοιχεία κάθε φορά που για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί η αγορά ή επιθυμεί να συμμετέχει σε νέα προσφορά. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων πιστωτικής κάρτας, ο χρήστης/μέλος δηλώνει ρητώς ότι είναι νόμιμος κάτοχος και έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας και ως εκ τούτου η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί για οποιονδήποτε λόγο τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε Προσφορά νέου ή υφιστάμενου χρήστη/μέλος.

Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα θα διεκπεραιώνονται μέσα από τον ιστοχώρο της Εταιρίας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών με τον οποίο είναι συμβεβλημένη η Εταιρία και ως εκ τούτου η Εταιρία δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP). Ρητά δηλώνεται, ότι σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή χρήσης εν αγνοίας σας της πιστωτικής κάρτας από τρίτο πρόσωπο δε συντρέχει οπουδήποτε ευθύνη αστική ή ποινική στο πρόσωπο της Εταιρίας για συναλλαγές που θα λάβουν χώρα μέσω της ιστοσελίδας DogWay.gr και CatWay.gr.

Αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών σταματήσει να δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές είτε λόγω αστοχίας υλικού (ενδεικτικά αναφέρονται βλάβη σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, βλάβη κύριας μνήμης) είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, ο χρήστης/μέλος θα θεωρείται από την εταιρία ότι δεν συμμετέχει στην Προσφορά.

Μη ενημέρωση της Εταιρίας για ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η συναλλαγή χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική κάρτα, αλλά η Εταιρία δεν ενημερωθεί μέσω αποδεκτών διαδικασιών τότε η Εταιρία θα θεωρήσει ότι ο χρήστης/μέλος δεν συμμετέχει στην Προσφορά. Η αδυναμία ενημέρωσης της Εταιρίας μπορεί να υφίσταται με υπαιτιότητα του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών.

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρίας.

Δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία. Περαιτέρω ο σχεδιασμός και η παρουσίαση της ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης ιδιοκτησία της Εταιρίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

Περιορισμένη άδεια

Η Εταιρία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στους χρήστες/μέλη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος αφορά στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

ο χρήστης/μέλος πρέπει να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, και

ο χρήστης/μέλος δεν δικαιούται να τροποποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως, ή να διανέμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό πέραν του σκοπού της Εταιρίας.

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία πρόσωπα.

Ευθύνη χρήστη/μέλους

 1. Οι χρήστες/μέλη της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους: οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
 1. Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης/μέλος έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, facebook, twitter κ.λπ.) για τις Προσφορές που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Επιπλέον, επιτρέπεται η ανάκτηση και η προβολή του περιεχομένου της Δικτυακής τοποθεσίας σε οθόνη υπολογιστή, η αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή σε δίσκο (αλλά όχι σε οποιονδήποτε διακομιστή ή άλλη συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη σε δίκτυο) ή η εκτύπωση ενός αντιγράφου του εν λόγω περιεχομένου για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε άθικτη κάθε σημείωση περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Δεν επιτρέπεται άλλως η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η αντιγραφή ή η διανομή ή η χρήση για εμπορικούς σκοπούς οποιωνδήποτε εκ των στοιχείων του υλικού ή του περιεχομένου στη Δικτυακή τοποθεσία χωρίς την άδειά μας.

Ασφάλεια συναλλαγών

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών/μελών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η Εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία της τήρησης όλων των απαραίτητων νομίμων διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Επιπλέον, έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη παρέχουν μέσω της ιστοσελίδας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο (π.χ. τηλεφωνικά).

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταιρίας

 1. Η εταιρεία θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες διόρθωσης τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων το συντομότερο δυνατό μετά τη σχετική ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν εγγυάται ότι η Υπηρεσία ή η Δικτυακή τοποθεσία δεν θα περιέχουν σφάλματα (ή ότι οικωδικόιδεν θα περιέχουν λάθη) και δεν αποδέχεται την ευθύνη για τα όποια λάθη ή παραλείψεις. Σε περίπτωση λάθους ή σφάλματος, κάντε αναφορά info@DogWay.gr και CatWay.gr.

 

 1. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι η Υπηρεσία ή η Δικτυακή τοποθεσία δεν περιέχει ιούς ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει επιβλαβείς συνέπειες σε οποιαδήποτε τεχνολογία.
 1. Επίσης, μολονότι θα καταβάλλουμε προσπάθειες να καταστήσουμε δυνατή την αδιάλειπτη πρόσβαση στην Υπηρεσία και τη Δικτυακή τοποθεσία, η πρόσβαση στην Υπηρεσία και τη Δικτυακή τοποθεσία μπορεί να ανακληθεί, να περιοριστεί ή να διακοπεί ανά πάσα στιγμή.
 1. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, τροποποίησης, υποκατάστασης, αναστολής ή αφαίρεσης χωρίς προειδοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας ή κωδικού ή υπηρεσίας που αναρτάται στη Δικτυακή τοποθεσία ή που αποτελεί περιστασιακά μέρος της Υπηρεσίας. Η πρόσβαση στη Δικτυακή τοποθεσία ή/και την Υπηρεσία μπορεί, επίσης, να περιορίζεται περιστασιακά για να γίνουν εργασίες επισκευής, συντήρησης ή δημοσίευσης νέων παροχών ή υπηρεσιών. Η εταιρεία θα καταβάλλει προσπάθειες να αποκαταστήσει την πρόσβαση το συντομότερο δυνατό. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για λειτουργίες που εξαρτώνται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή από λογισμικό τρίτου για να εκτελεστούν (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των ροών δεδομένων RSS). Για την αποφυγή αμφιβολίας, η εταιρεία μπορεί επίσης να αποσύρει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή κωδικό από τη Δικτυακή τοποθεσία ή την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή.
 1. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει την πρόσβαση ή/και να επεξεργαστεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό το οποίο, κατά την εύλογη γνώμη της, μπορεί να οδηγήσει σε αθέτηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος Συμφωνητικού.
 1. Η εταιρεία θα συνεργαστεί πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή θα συμμορφωθεί με δικαστική εντολή που θα ζητά ή θα δίνει εντολή στην εταιρεία να κοινοποιήσει την ταυτότητα ή να εντοπίσει τον παραβάτη.
 1. Χωρίς περιορισμό, η εταιρεία θα δικαιούται άμεσα ή ανά πάσα στιγμή (εν όλω ή εν μέρει) να προβεί στα εξής:

Α) αναστολή της Υπηρεσίας ή/και της Δικτυακής τοποθεσίας, Β) αναστολή της χρήσης της Υπηρεσίας ή/και της Δικτυακής τοποθεσίας, Γ) αναστολή της χρήσης της Υπηρεσίας ή/και της Δικτυακής τοποθεσίας σε άτομα που θεωρεί ότι συνδέονται με εσάς (με οποιονδήποτε τρόπο) ή/και παύση του παρόντος Συμφωνητικού άμεσα εάν: i) αθετήσετε με οποιονδήποτε τρόπο το παρόν Συμφωνητικό, ii) η εταιρεία έχει βάσιμες υποψίες ότι έχετε ή ότι μπορεί να έχετε αθετήσει ή ότι θα αθετήσετε τους παρόντες όρους, iii) η εταιρεία έχει βάσιμες υποψίες ότι μπορεί να έχετε διαπράξει ή να διαπράττετε αξιόποινες εναντίον της ή εναντίον οποιουδήποτε φυσικού προσώπου.

Αποζημίωση

 1. Οφείλετε να αποζημιώσετε την εταιρεία για κάθε απώλεια, ευθύνη ή κόστος που προκύψει σε αυτήν: α) από αθέτηση των όρων του παρόντος από εσάς, β) από αξιώσεις ή διαδικασίες που εγείρονται ή απειλούνται να εγερθούν εναντίον της από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο λόγω:

της χρήσης της Υπηρεσίας ή της Δικτυακής τοποθεσίας από εσάς

της χρήσης ενός κωδικού

(*) Για κάθε απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2114094822 (Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 16:00) ή μέσω email στο info@DogWay.gr και CatWay.gr.